۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

كلا

هركسي بايد در زندگي اش كسي را داشته باشد تا وقت خستگي كوله بار مسئوليت هايش را موقتاً بر دوش او بگذارد بدون آنكه نگران صورت حسابش در آينده باشد...
پ.ن: ما هم بايد براي زندگي كسي آن كس باشيم.چپيو وسطي دو قلو ان 🤗 
كي ميدونه هر كدوم تو اين دنياي در ان دشت ميخوان كجا برن و چي كاره بشن و چي كارها بكنن؟... كي ها رو خوشحال كنن و كي ها رو ناراحت... 😊
كمي اونطرف تر اما... عين همين تخت ها و عين همين بچه ها مال مادران معتادي اند كه بچه هاشونو بعد از زايمان گذاشتند و رفتند و كودكانشون از درد دوري از موادي كه در طول بارداري بهشون ميرسيده به خودشون ميپيچن و دست و پا ميزنن و دلخوش به دستكش يك بار مصرفي اند كه به جاي پستونك در دهانشون گذاشته ميشه تا كمي آروم بگيرند...


تولدتون مبارك كوچولوها! كمي آنطرف تر فقط قسمتي از دنيايي كه توش پا گذاشتين داره دست و پا ميزنه...